Şifa duası okunuşu

Sağlık Durumu, insanın en kıymetli hazinesidir. Yaşanabilecek her türlü afiyet problemi, insan için kötüdür. Bu alıcı durumlardan bir lahza önce kurtulmak ve sağlığa çabuk zamanda ulaşabilmek için şifa duası okunur. Şifa duası okunarak Yüce Allah’a sığınılır. Kur’lahza-ı Kerim’de de hastalıktan korunma, hastalıktan kurtulma ve hastalığa iyi gelen şifa duaları ile ayetleri bulunmaktadır. Hastalıktan kurtulma duası denildiğinde ise hiç şüphesiz akla ilk gelen, Peygamber Efendimizin okuduğu şifa duasıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in okuduğu şifa duası, hadis kaynaklarında önemli bir yer miktar. En etkin, tesirli ve kuvvetli şifa ayetleri ile hastalıktan kurtulma için okunacak duaları içeriğimizde derledik.

HASTALARA OKUNACAK EN ETKİLİ VE TESİRLİ ŞİFA DUASI

Sağlığa kavuşmak için tıbbi olarak bütün tedavileri gerçekleştirdikten sonradan bunu maneviyat desteklemek önemlidir. Dua, maneviyatı kuvvetlendirme konusunda insanın en büyük yardımcısıdır. Kur’an-ı Kerim’de şifa ve sağlık durumu konulu ayetler yer almaktadır. Hiç kuşkusuz, Peygamberimizin okuduğu sıhhat ve şifa duası merak edilmektedir.

ŞİFA DUASI ARAPÇA OKUNUŞU VE YAZILIŞI

Hz. Âişe’den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:

Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

ŞİFA DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. O Kadar şifâ ver ama hiç bir rahatsızlık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

SIHHAT VE SAĞLIK İÇİN OKUNACAK DUA – 2

Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

ANLAMI

Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

SAĞLIK VE ŞİFA DUASI OKUNUŞU – 3

Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

ŞİFA DUASI ANLAMI

Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi kere mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım! de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

CEBRAİL ALEYHİSSELAM’IN ŞİFA DUASI – 4

Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin konut aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

ANLAMI

Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin ya da hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” derdi.(Müslim, Selâm 40)

HASTAYA OKUNACAK DUA – 5

Hz. Peygamber, bir rahatsızlıkları olduğu süre Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üstüne üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

ANLAMI

Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

KUR’LAHZA’DA GEÇEN ŞİFA AYETLERİ

Kur’lahza-ı Kerim’de yer alan şifa ayetleri; sağlık için duâ, şifa için dua hasta duası, hastalara şifa duası arayanlar için en etkin şifa dualarıdır.

Şifa için okunan bir takım ayetler şunlardır:

EPILEPSI (EPİLEPSİ) HASTALIĞI İÇİN OKUNACAK DUA

İbn Abbas’dan -radıyallahu anh- rivayete kadar Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e bir hâtûn müracaat edip:

“– Ya Resûlallah, ben sar’a illetine duçar oluyorum. Ayrıca de sar’a hâlinde açılıyorum. Allah Teâlâ’ya duâ ediniz ancak, bu illeti benden izâle eylesin” dedi. Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kadına hitaben:

“– Dilersen sabret, bu hastalık mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sağlık ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim,” buyurdu.

Sonradan o hâtûn:

“– Yâ Resûlallah, bu nedenle sabrederim. Yalnız sar’a hâlinde açılmamam için Allah Teâlâ Hazretlerine duâ ediniz” dedi.

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de, o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54)

ŞİFA NİYETİYLE KUR’AN OKUMAK VE OKUTMAK CAİZ MİDİR?

Kişinin somut, manevi ve ruhi rahatsızlıklardan kurtulması için tıbbi tedavi yöntemlerine başvurması temel ilkedir. Bunun yanına Allah Teala’ya dua etmesi de uygun olur. Kuşkusuz Kur’an müminler için şifa ve rahmettir (İsrâ, 17/82). Dolayısıyla lüzum Kur’lahza-ı Kerim’de gerekse hadis-i şeriflerde yer alan dualar ve sureler, belirtilmiş sayılarla sınırlanmayarak okunabilir. Bu okumaya rukye denir. Sahabenin rukye olarak Fâtiha suresini okuduğu ve Resûlullah’ın da bunu onayladığı bilinmektedir (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an 9).

Aslolan, duayı insanın kendisinin okumasıdır. Oysa, iyi ve takva sahibi bir insan olduğuna inandığı öteki müminlerden de kendisine dua etmesini isteyebilir. Hz. Âişe’den (r.a.) şöyle söylenti edilmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üstüne okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:

(Ey Allah’ım, ey insanların Rabbi, şu hastalığı gider, şifa ver, şifa veren Sensin. Senin vereceğin şifadan diğer şifa yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifa ver.) (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Hasta olan kimse, yaşlılık ve ölüm dıştan her hastalığın mutlaka bir çaresi olduğunun bilinciyle bilirkişi hekimlere müracaat ederek çare yollarını aramalı, bunun yanına Yüce Allah’a sığınıp şifa vermesi için dua etmelidir. Bu maksatla bazı âlimler Kur’lahza-ı Kerim’den şifa konulu âyetlerin okunmasını öğüt etmişlerdir. Şifa için okunan bir takım âyetler şunlardır: Tevbe, 9/14; Yûnus, 10/57; Nahl, 16/69; Şu’arâ, 26/80; Fussılet, 41/44.

ALLAH’IN İZNİYLE ŞİFA BULMAK VEYA KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK AMACIYLA YAPILAN “RUKYE” CÂİZ MİDİR?

Rukye rahatsızlık ve kötülüklerden korunmak ya da kurtulmak amacıyla Kur’lahza veya dua okuyup üfleme anlamında bir terimdir (İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “rky” md.; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “rky” md.).

Bazı İslam âlimleri rukyenin caiz olmadığı görüşünde ise de mezhep imamlarının da içinde bulunduğu âlimlerin çoğunluğu, konu ile ilgili bir takım hadisleri delil göstererek, şirke ve istismara götürmemek şartıyla, fayda ve zararın rukyeden yok de Allah’tan olduğuna inanılarak yapılan rukyede bir sakınca bulunmadığını belirtmişlerdir (İbn Hacer, Feth, X, 206; İbnü’l-Kayyım, et-Tıbbü’n-Nebevî, s. 137-144; el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 354-356).

Şöyle ki Hz. Peygamber (s.a.s.), keza kendisine hem ziyaret ettiği bir takım hastalara okuyup üflemiş, bazen de Hz. Âişe (r.a) ona okuyup üflemiş ve eliyle meshetmiştir (Buhârî, Tıb, 32, 33, 39; Müslim, Selâm, 46-51,52; İbn Mâce, Tıb, 35-36).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.), torunları Hasan ve Hüseyin için şeytandan, zehirli haşerattan, kem gözlerden korunmaları için dua etmiş (Buhârî, Enbiyâ, 10; İbn Mâce, Tıb, 36; Tirmizî, Tıb, 18), nazara, yılan ve akrep sokmasına karşısında rukye yapılmasına müsade vermiştir (Buhârî, Tıb, 17, 33, 37; Müslim, Selâm, 55-60; Ebû Dâvûd, Tıb, 17-18).

Yine Hz. Peygamberin (s.a.s.) hastalar için,

(Ey sıkıntıları gideren Allah, şifa ver! Ey şâfî! Senden diğer şifa veren yoktur, hiçbir rahatsızlık kalmayacak şekilde şifa ver) diye dua ettiği bilinmektedir (Buhârî, Tıb, 38; İbn Mâce, Tıb, 36; Ebû Dâvûd, Tıb, 17).

Konuyla ilgili rivayetler değerlendirildiğinde, Allah’ın izniyle şifa bulmak ya da kötülüklerden korunmak amacıyla yapılan rukyelerin câiz, başkaca kalanların haram olduğu anlaşılmaktadır (Elmalılı, Hak Dini, IX, 6388).

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir