Felak Nas suresi okunuşu

Felak Suresi, Kur’an’ın 113. Suresidir ve 5 ayetten oluşur. İsmini, sabahtan aydınlığı anlamına gelen felâk kelimesinden alır. Nas Suresi ise tanrısal kitabımızın 114. ve son suresidir, 6 ayetten oluşur. İsmini, her ayetin sonunda bulunan ve insan anlamına gelen nas kelimesinden alır. Felak Nas suresi, gün içerisinde herkesin okuması gereken dualar arasında bulunmaktadır. Felak Nas okunuşu ile akıllarda basit kaldığından ve kısa olduğundan nedeniyle ezberlemek oldukça basittir. Felak Nas surelerinin şifa verici ve koruyucu özellikleri olduğuna inanılırken yatmadan önce ve namazlardan sonra okunması gerektiği vurgulanmaktadır. bu nedenle, ulu Allah’a sığınmak ve kötülüklerden korunmak için sıkça Felak Nas suresi okunuşu yapılır. Diyanet meali ile Felak Nas suresi Türkçe okunuşu ve anlamı, Arapça yazılışı, faydaları, fazileti ve tefsiri hakkına ayrıntılı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Felak Nas okunuşu, anlamı, faziletleri, faydası, tefsiri ve diyanet Meali

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

FELAK SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

FELAK SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

Felak Nas suresi okunuşu

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

NAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

NAS SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

Felak Nas suresi okunuşu

FELAK NAS SURESİ DİNLE

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Ayetel Kürsi duası Arapça yazılışı ve okunuşu için TIKLAYINIZ.

FELAK NAS SURELERİ ARAPÇA YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Felak Nas suresi Arapça yazılışı ve okunuşu için TIKLAYINIZ.

FELAK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

NAS NEDİR, NE KAVRAMA GELİR?

FELAK SURESİ VE NAS SURESİ KAÇ AYET?

FELAK VE NAS SURESİ KAÇINCI SAYFADA?

FELAK VE NAS SURELERİ NE SÜRE İNDİ?

FELAK SURESİ KONUSU NEDİR?

NAS SURESİ KONUSU NEDİR?

FELAK SURESİ NEYİ ANLATIYOR?

NAS SURESİ NEYİ ANLATIYOR?

FELAK SURESİ OKUNUŞU YAPMANIN FAZİLETİ

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri katiyen görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve fazla okunmasını öğüt etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbn Kesîr, VIII, 550-553).

NAS SURESİ OKUNUŞU YAPMANIN FAZİLETİ

Nas Suresinin faziletleri aralarında şifa vermesi ve kişiyi koruması bulunur. Bu surenin yatmadan önce ve namazlardan daha sonra okunması gerekmektedir. Hz. Muhammed (SAV) rahatsızlığı döneminde gece yatağa girdiği sırada İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kere okumaktaydı. Ardından avuçlarına üfler ve elleri ile vücudunu sıvazlardı.

Nas Suresi uykudan önce 7 defa okunduğu süre kişiler gece vesveseden ve kötülüklerden korunmuş olurlar. Bunun yanına Müslümanların bütün kötülüklerden korunması için her gün 7 kere Felak, Nas ve Ayetel Kürsi okuması gerekmektedir.

FELAK SURESİ TEFSİRİ (KUR’LAHZA YOLU)

“Sabah” diye çevirdiğimiz felak kelimesi “parçalamak” anlamındaki felk (فلق)masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. Yaygın yoruma göre burada Allah’ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder. Oysa, bir sonraki âyetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin, “yokluktan yarılıp çıkan mahlûkat” şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir manâ içerdiğini kabul etmek gerekir. Buna tarafından felak kelimesi kâinatın fakirlik alanından şayet bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını açıklama eder. Bu cümleden almak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren tümör, rahimlerden meydana çıkan yavrular gibi Allah’ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp meydana çıkan tüm mahlûkat felak kelimesinin kapsamına girer. Hem –Muhammed Esed’in de belirttiği gibi (III, 1324)– felak kelimesinin, “bir belirsizlikten (dönem) daha sonra hakikatin ortaya çıkışı” şeklindeki tanımı (Tâcü’l-arûs, “flk” md.) dikkate alındığında “sabahın rabbi” deyimiyle “Allah’ın, hakikatin her şekildeki idrakinin kaynağı olduğuna ve bir kimsenin O’na sığınmasının, ‘hakikatin gerisinde koşmak’ ile anlamdaş olduğuna” dikkat çekici edildiği de düşünülebilir. Eski tefsirlerde felak kelimesine, “cehennemin ismi, cehennemde bir zindanın veya bitkinin ya da kuyunun ismi” gibi –bize tarafından isabetli olmayan– başka yorumlar da getirilmiştir (meselâ bk. Taberî, XXX, 349-351; Şevkânî, V, 616-617).

NAS SURESİ TEFSİRİ (KUR’AN YOLU)

Allah Teâlâ insanları yaratıp maddî ve mânevî nimetleriyle ayrıca bedenen ayrıca de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zâtını rab ismiyle anmıştır. Râgıb el-İsfahânî, “mâlik ve hâkim” diye çevirdiğimiz 2. âyetteki melik kelimesini kısaca şöyle açıklar: Melik, emir ve yasaklarla insan topluluğunu idare eden kişidir. Bu sözcük özellikle zeki varlıkları idare eden için kullanılır; meselâ “insanların meliki” denir, “eşyanın meliki” denmez (Müfredâtü’l-Kur’ân, “mlk” md.). Yönetilen bütün ırk olunca kanunlarıyla, buyruk ve yasaklarıyla onların yöneticisi, mâlik ve hâkimi de Allah’tan başkası değildir. “Mâbud” diye çevirdiğimiz ilâhtan gaye da yalnızca kendisi ibadete lâyık olan Allah’tır (ilâh hakkında veri için bk. Kur’an Yolu, Bakara 2/163). Allah Teâlâ tüm mahlûkatın rabbi olduğu halde burada üç âyette de, “halk müziği”ın tekrarlanarak vurgulanması, onların mahlûkatın en üstünü ve en şereflisi olduğuna işarettir. Keza dünyada insanları idare eden hükümdarlar, krallar ve bunları tanrı sayıp tapan kavimler geçmişte görülmüştür, bugün de bambaşka boyut ve tezahürlerde görülebilmektedir. Bu sebeple sûrede insanların rablerinin de, hükümdarlarının da, ilâhlarının da sadece Allah olduğuna ve sadece O’na sığınmak, O’na taparcasına sevmek, O’nun hükümranlığını tanımak gerektiğine uyarı çekilmiştir.

“Iblis” diye çevirdiğimiz vesvâs kelimesi, vesveseden türemiş, yoğunluk açıklayan bir önad olup “bol miktarda kaygı veren” demektir. Endişe “belirsizlik, kararsızlık, endişe, bakımlı laf, kişinin içinden geçen us” demektir; terim olarak, “zihinde irade dışı beliren ve kişiyi fena ya da yararsız bir hafıza ve davranışa sürükleyen kaynağı belirsiz fikir, tereddüd ve kuruntu” anlamına gelir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi önerme etmeye de “endişe saptamak” denir. Vesvese genel olarak insanı fena, din ve ahlâk dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak hissedilir. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı şeytandır. Nitekim çoğu âyette şeytanın insana vesvese verdiği ifade edilmiştir (meselâ bk. A‘râf 7/20; Tâhâ 20/120). Kötülük sembolü olan şeytan, hakiki bir varlığa sahip olmakla birlikte onun insan üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirdiği düşünülmektedir (geniş veri için bk. Yaşamsal Hökelekli, “Kaygı”, İFAV Ans., IV, 458). Vesvesenin bir öteki kaynağı ise kişinin nefsidir; Kaf sûresinin 16. âyeti de bunu açıklama etmektedir.

Vesvâs kelimesi keza insanlara kaygı veren görünmez şeytanı keza de insanları yoldan dışında tutmak ve onlara kötülük yaptırmak için çaktırmadan tuzak kuran insan şeytanlarını, iblis karakterli insanları ifade eder. “Sinsi” diye tercüme ettiğimiz hannâs kelimesi ise “gizli hareket eden ve geride kalmayı âdet haline getiren” anlamında bir sıfattır.

Sûrede cin ve insan şerrinden Allah’a sığınmayı isteyen buyruk, bizce belirsiz bir kaynaktan ya da içimizden gelen özlem, duygu ve görüşler karşısında açıkgöz olmayı, bunları akıl, vicdan ve dinî değerler süzgecinden geçirmeyi de içermektedir.

Son âyet-i kerîmeden de anlaşıldığı üzere insanları aldatmaya ve doğru yoldan saptırmaya çalışan iki tür iblis vardır: Birincisi cin şeytanlarıdır fakat bunlar insanların içine vesvese düşürerek onları yanlış yola çekmek isterler. Her insanın, kendisini kötülüklere sürüklemeye, fena işleri onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytanı vardır. Nitekim Hz. Peygamber, her insanın kendine ait bir cini (şeytanı) bulunduğunu bildirmiştir (Dârimî, “Rikak”, 25; Müsned, I, 385). Diğer bir hadiste de “Iblis âdemoğlunun kan damarlarında dolaşır” buyurulur (bk. Buhârî, “Ahkâm”, 21). İnsanları doğru yoldan saptıran diğer şeytan ise insan şeytanlarıdır. Bunlar, gerçeklik ve bedel ölçülerini kaybetmiş, kendilerini nefsânî tutku ve arzuların akıntısına kaptırmış, bu mânada şeytanın esiri olmuş, pak fıtratını kirletmiş, görünmeyen şeytanlar gibi musibet ve sapkınlık davetçisi olmuş insanlardır.

FELAK VE NAS SURESİ EN KOLAY NASIL EZBERLENİR?

Her iki sure de kısa olduğundan dolayı 1-2 kere okumayla zahmetsizce ezberlenebilmektedir. Günlük namazlar esnasında bu sureler çoğunlukla okunarak akılda kalıcılığı sağlanabilir. Bunun yanı sıra, videolardan izlenerek de her iki surenin ezberleme ve öğrenme aşaması tamamlanabilir.

FELAK VE NAS SURELERİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Felak ve Nas sureleri okunuşu yerine getirmek için abdest gerekmezken tanrısal kitabımız Kur-an’ı Kerim’e dokunarak okunacak olanlar için abdest alınması gereklidir.

100 FELAK VE 100 NAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

100 Felak Suresi ve 100 Nas Suresi okumanın fazileti vardır. Bunu yapan kişinin tüm kaza ve belalardan korunarak neredeyse etrafında görünmez bir kalkan olduğuna inanılır. Haset, kıskanç ve fena kalpli insanları kişiden uzaktan miktar.

Bu surelerin 100 kere okunduğu evde bereket, bereket ve kolaylık eksilmez. Ola Ki bir dilek ve temenni üzerine okunmuşsa bu temenniyle ilgili en bahtı açık kapılar aralanır.

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir