Borçtan kurtulma duası

Yaşam, iniş ve çıkışlarla doludur. İyi günler olduğu gibi fena günler de olabilmektedir. Dağ dek borçlu olunduğu zamanlar da bu fena günlerin başında kazanç. Maddesel olarak borçlu olunan durumlarda rahatlık kaçar, bereket ve bolluk gider. Bu müşteri durumlarda eller semaya yükselerek Yüce Allah’a sığınılır. Borç duası okunarak Allah’tan (C.C) takviye istenir. Çeşitli dini kaynaklarda, bu herif zorlama anlarda okunacak rızık duası bulunurken borçtan kurtulma duası için okunacak ayetler ve sureler de belirtilir.

EN ETKİLİ BORÇ DUASI

Kur’an-ı Kerim ayetlerinde ve sahih hadislerde fiziksel sıkıntısı olanların ve rızıklarında eksiklik görülenler için etkin dua önerileri vardır. Bu duaların inanarak okunması ile kişiler ayrıca kazançlarındaki bereketi arttırabilir keza de borçlarını uyumlu ödeme imkânı bulabilirler.

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK SURE

Kur’lahza-ı Kerim’de bulunan ve tamamı 96 ayetten oluşan Vakıa suresi, geçim sıkıntısı ve sefalet çekmemek isteyen şahısların en fazla başvurduğu suredir. Vakıa suresini okumanın fazileti hakkında çoğu özellik beyan edilmiştir. Bilhassa de Mecmau’l-Beyan tefsirinde, Peygamber Efendimiz’den (s.a.a) şöyle bir Hadis-i Şerif nakledilmiştir: Her kim Vakıa Suresi’ni okursa, bu şahıs gafillerden değildir diye yazılacaktır. Yeniden benzer şekilde, bazı rivayetlerde şu şekilde açıklama edilmiştir: Her kim Vakıa Suresi’ni okursa, dara düşmez, can sıkıntısı çekmez, fakirleşmez.

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar içeriğimizin devamında yer alıyor.

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Okunuşu: “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

Okunuşu: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

BORÇ ÖDEME DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Okunuşu: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

RIZKIN AÇILMASI DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Okunuşu: Rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’l-fatihin.

Anlamı: “…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyetini duâ niyetiyle okumalıdır.

Okunuşu: “Allahümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ hayral bâb.

Anlamı: “Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!” diye duâ etmelidir. Böylece inayet-i ilâhiyyeye nail olması umulur.

MADDİ SIKINTI İÇİN OKUNACAK DUA

Okunuşu: “Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı verimli kıl. Zarar olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878)

Okunuşu: “Allahummeğfirli verhamni vehdini ve ‘âfini verzukni.”

Anlamı: “Allahım, beni bağışla, bana acıma et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve uğurlu rızık ver.” (Müslim, Zikir 35)

GEÇİM DARLIĞINDAN KURTULMA DUASI

Okunuşu: “Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ühhiret vela te’hira mâ ûccilet.”

Anlamı: “Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazana razı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim oysa te’hir olunanın ta’cilini, ta’cil olunanın da te’hirini istemeyeyim.” (Ali el-Müttâkî, no: 9323)

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN NELER YAPILMASI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR? (HADİSLER)

– Allah’a Şükretmek Rızkı Artırır

Ayet-i kerimede buyruldu:

“…Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım…” (İbrâhîm, 7)

Allâh Resûlü şöyle buyurdu:

“Sizden biri, mülk ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını üstelik kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yerine getirmek, Allâh’ın, üzerinizdeki nîmetini minik görmemeniz için gereklidir.” (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

– İstiğfarı Artmak Rızkı Artırır

Câfer-i Sâdık Hazretleri şöyle dedi:

“Kimin rızkı daraldıysa, derhal istiğfârı çoğaltsın!..”

– Vakıa Sûresi’ni Okumak Rızkı Artır

“Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve bıkkınlık isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

– Akrabaya İyilik Rızkı Artırır

Peygamber Efenendimi buyurdu:

“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!” (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)

– Allah’a Yönelmek Rızkı Artır

Resûlullah Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ, Âdemoğlunun rızıkları ile vazîfeli olan meleklere şöyle buyurur:

Herhangi bir kulu, bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye (yani Rabbine) teksîf etmiş bir hâlde bulursanız, ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin! Herhangi bir kulu da adâletle (istikâmetten ayrılmayarak) rızık ararken bulursanız, ona iyi davranın ve (yolunu) kolaylaştırın!..” (75 Kudsî Hadîs’in Tercüme ve Şerhi, Ebû Hüreyre)

– Tevekkül ve Teslimiyet Rızkı Artırır

Hadis-i şerifte buyruldu:

“Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları manâsız olarak çıktıkları hâlde akşam batmış olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir